Docendo Orbis en de Uitvoeringswet AVG

Privacyverklaring stichting Docendo Orbis

Docendo Orbis ontwikkelt en organiseert (na)scholingen en cursussen.
Daartoe worden uw gegevens verzameld en opgeslagen. U moet weten wat daarmee wordt gedaan en hoe u uw wensen aangaande uw gegevens kenbaar kunt maken. Deze privacy-verklaring zal soms mutaties tonen onder invloed van bijvoorbeeld formele wetswijzigingen. Alle gegevens worden uitsluitend verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan in het kader van de door Docendo Orbis georganiseerde cursussen en (na)scholingen.
Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door Docendo Orbis, neem dan contact op. Onze contactinformatie vindt u op de website van Docendo Orbis.

Opslag van uw gegevens door Docendo Orbis:
– Naam, adres, woonplaats, mobiel/vast telefoonnummer;
– BIG-nummer, praktijknaam/adres;
– Zakelijk/privé email-account;

Opslagperiode:
Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk vastgelegd door Docendo Orbis. Cursusinformatie wordt gedurende de wettelijke termijn -meestal 7 jaar- bewaard. De opslag en vastlegging van email-accounts stopt op het moment dat u zich via ‘’unsubscribe’’ zelf uitschrijft dan wel het emailaccount niet langer bereikbaar is voor Docendo Orbis.

Doel van de opslag van gegevens:
Docendo Orbis verstuurt nieuwsbrieven en mailings over haar aanbod cursussen en nascholingen naar u via de opgeslagen email-accounts en maakt daarbij gebruik van een mailingbedrijf. Voorts benut Docendo Orbis de gegevens voor de samenstelling van de deelnemerslijsten en het doen registreren van de behaalde studiepunten bij uw accreditatie-autoriteit. Docendo Orbis neemt ook bilateraal contact met u op via de opgeslagen gegevens.

Ontvanger van de gegevens:
Docendo Orbis, via haar email-account, ontvangt en gebruikt uw gegevens om partijen, betrokken bij de organisatie en accreditatie van nascholingen, overeenkomstig hun rol daarin, te voorzien van informatie.

Beveiliging van gegevens:
Uw persoonsgegevens worden niet -fysiek- gecopieerd noch beschikbaar gesteld aan derden, anders dan hierboven vermeld. De toegang tot uw gegevens op de apparaten en websites waarop zich de software van Docendo Orbis ook bevindt, zijn beveiligd door een SSL-certificaat en vergrendeld met een wachtword, dat periodiek wordt gewijzigd.

Inzagerecht:
U hebt te allen tijde het recht uw door Docendo Orbis verzamelde en opgeslagen gegevens op te vragen. U doet dit door telefonisch of via e-mail contact te zoeken. U krijgt desgevraagd een overzicht van uw gegevens, u mag niet-correcte gegevens rectificeren en u mag uw gegevens laten wissen.
Dat laatste mits zich geen wettelijk voorschrift daartegen verzet.
Daarnaast hebt u recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens n.a.v. kennelijk onjuist gebruik en bezwaar maken tegen voortgaand gebruik van uw gegevens.

Plichten:
Docendo Orbis heeft de plicht te allen tijde uw recht op privacy zoveel als mogelijk is, te respecteren. Docendo Orbis verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd commercieel belang. Uw gegevens, ook afbeeldingen en clips, zullen nimmer verkocht en/of aangeboden worden aan derden of via postings en dergelijke op web/websites zichtbaar worden gemaakt dan wel om commerciële redenen worden ge-exploiteerd.
Mocht om een alsdan toe te lichten belang van Docendo Orbis het noodzakelijk zijn uw gegevens, ook niet geprofileerd, geanonimiseerd of gepseudonimiseerd, te delen met andere dan hierboven vermelde partijen, dan niet dan na met uw instemming.